Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2017 12:32 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
18.12.2017 12:23 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
14.11.2017 14:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
14.11.2017 14:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
23.10.2017 12:30 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
12.10.2017 15:58 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice
28.06.2017 11:23 Raport z konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji"
28.06.2017 11:22 Raport z konsultacji społecznych projektu p.n "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
25.04.2017 09:14 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
19.12.2016 11:04 Raport z konsultacji społecznych projektu p.n "Nadbudowa budynku socjalanego w Kaczycach"
21.11.2016 14:55 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
21.11.2016 14:54 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
15.11.2016 12:20 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
20.10.2016 13:49 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
27.06.2016 12:19 Raport z konsultacji społecznych projektu p.n. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
29.03.2016 11:12 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice
14.01.2016 10:00 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
23.12.2015 08:53 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
13.11.2015 13:08 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ..."
13.11.2015 12:20 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

1 2 3 następna