Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2017 09:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
01.02.2017 12:15 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
24.11.2016 11:01 Dokumentacje budowlane do projektu p.n. „Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach”
07.11.2016 10:01 Projekty uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
24.10.2016 11:20 Projekt uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
03.10.2016 13:46 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
02.06.2016 14:05 Dokumentacje budowlane dotyczące obiektów objętych programem p.n. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
17.05.2016 20:19 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
02.05.2016 14:56 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
02.05.2016 14:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
03.03.2016 16:10 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice
28.01.2016 13:43 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
01.12.2015 14:55 Projekty budowlane dla projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.11.2015 15:20 Projekty budowlane dla projektów planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...
26.10.2015 14:28 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
22.10.2015 12:24 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
22.10.2015 12:22 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
02.10.2015 08:59 Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku oraz Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku
08.05.2015 11:11 Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku.
30.01.2015 08:08 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

1 2 3 następna