Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2017 14:43 Projekt "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
14.11.2017 14:42 Projekt "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
31.10.2017 14:24 Projekty uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
03.10.2017 11:56 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
25.09.2017 14:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice
30.06.2017 13:12 Dokumentacja - Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022
08.06.2017 15:39 Lokalny Program Rewitalizacji
06.06.2017 14:12 Dokumentacje budowlane do projektu p.n. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
11.04.2017 09:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
01.02.2017 12:15 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
24.11.2016 11:01 Dokumentacje budowlane do projektu p.n. „Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach”
07.11.2016 10:01 Projekty uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
24.10.2016 11:20 Projekt uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
03.10.2016 13:46 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
02.06.2016 14:05 Dokumentacje budowlane dotyczące obiektów objętych programem p.n. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
17.05.2016 20:19 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
02.05.2016 14:56 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
02.05.2016 14:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
03.03.2016 16:10 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice
28.01.2016 13:43 Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

1 2 3 następna