Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2017 14:40 SG.0050.161.43.20117 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
14.11.2017 14:38 SG.0050.160.43.20117 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
31.10.2017 14:22 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
03.10.2017 11:54 SG.0050.133.37.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
25.09.2017 14:30 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
30.06.2017 13:09 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu pn. "Program Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022"
08.06.2017 16:22 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji”
06.06.2017 14:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu p.n. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
11.04.2017 09:07 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
01.02.2017 12:23 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
23.11.2016 14:39 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu p.n. "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
07.11.2016 09:49 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały RG w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
24.10.2016 10:54 Ogłoszenie Wójta Gminy dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
03.10.2016 13:48 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały RG w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ... na rok 2017
02.06.2016 13:14 Ogłoszenie Wójta Gminy dot. konsultacji społecznych projektu p.n. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
17.05.2016 20:16 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
29.04.2016 10:23 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
29.04.2016 09:55 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
03.03.2016 16:06 Ogłoszenie Wójta Gminy dot. konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice.
28.01.2016 13:42 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

1 2 3 następna