wersja do wydruku Sylwia Hernas 09.06.2017 11:20

Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarządzenie nr SG.0050.73.21.2017
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 09  czerwca 2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

     Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2016r., poz. 446 z późn zm.),  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z  2016r., poz. 1817 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wybierając ofertę złożoną przez Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach, na realizację w okresie od 15 września 2017r. do 31 października 2017 r. zadania publicznego pod tytułem "Dni Seniora" z przeznaczeniem kwoty 4.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania.
     
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2017 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż