wersja do wydruku Sylwia Hernas 15.05.2017 14:05

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych

Zebrzydowice, dnia 15.05.2017r.

IR.042.06.05.8.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę elementów promocyjnych dofinansowanych w ramach projektu "Młodzieżowy hokej nie zna granic" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie elementów promocyjnych dofinansowanych w ramach projektu "Młodzieżowy hokej nie zna granic", dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI, wyszczególnionych w załączniku nr 1.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 16.06.2017r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
- datę sporządzenia
- adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
- całkowita wartość oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice do dnia 26.05.2017r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

UWAGI:
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Bortlik Ewa – Inspektor w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tel.32/47-55-107, e-mail: e.bortlik@zebrzydowice.pl.

 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2017 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż